Eventech OÜ renditingimused

1. Võttes rendile Eventech OÜ-le kuuluva vara, on Rentnik aktsepteerinud käesolevaid renditingimusi ning kõigis vaidlusküsimustes lähtutakse neist renditingimustest ning Eesti Vabariigi seadustest.

2. Vara rentimise aluseks on Eventechi rendipakkumine, milles on ära toodud renditavate seadmete täpne loetelu, rendiperioodi pikkus ning maksumus.

3. Rendi maksumuse arvutamisel arvestatakse Eventechis kehtivat rendipäeva kordajat (teisisõnu pikaajalise rendi soodustus).

4. Vara üleandmisel allkirjastavad Eventech OÜ esindaja ning Rentnik mõlemapoolselt Eventechi rendipakkumise.

5. Rentnikul on õigus nõuda oma rendipakkumise väljatrükki paberil või e-postiga.

6. Rendiperioodi arvestus toimub ööpäeva kaupa, rendile võtmise päeva kella 12:00 alates, kuni järgneva päeva kella 12:00ni.

7. Rentnik on kohustatud tagastama vara hiljemalt pakkumises märgitud rendiperioodi lõppemisele järgneval päeval enne kella 12:00. Vara on võimalik tagastada ainult Eventechi lahtiolekuaegadel, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

8. Juhul, kui Rentnik tagastab vara eelpool mainitud tähtajast hiljem, on Rentnik kohustatud tasuma ka tähtaega ületanud päevade eest. (vt järgmine punkt)

9. Kui rentnik hilineb seadmete tagastamisega koostab Eventechi esindaja Kliendi valduses oleva seadmete kohta uue lisa-rendipakkumise, mis pikeneb automaatselt kuni seadmed tagastatakse või tunnistatakse kadunuks/hävinuks. Uuele lisa-rendipakkumisele ei rakendata kliendiallahindlust. Rentnik on kohustatud tasuma ka uue lisa-rendipakkumise eest.

10. Seade (seadmed) loetakse kaotsiläinuks, kui seadet (seadmeid) ei ole tagastatud Rentnikule 10 (kümne) päeva jooksul peale rendiperioodi lõppemist.

11. Rentnik on kohustatud

11.1 kasutama vara heaperemehelikult ning otstarbe kohaselt, mitte jätma vara järelevalveta,

11.2 tagastama vara puhastatult ja töökorras või vastasel juhul hüvitama Eventechile vara puhastamise ja seadistamise kulud

11.3 koheselt teavitama Eventech OÜ esindajat, kui rendile võetud vara osutub mitte korrasolevaks. Juhul, kui Rentniku poolt nimetatud rike osutub põhjendamatuks, on Rentnik siiski kohustatud tasuma rendi eest rendipakkumisest lähtuvalt,

11.4 koheselt teavitama rendileandjat (rendipakkumisel märgitud projektijuhti või üldkontaktidel) , kui vara läheb kaotsi, kahjustub või hävineb,

11.5 vara kadumisel või hävinemisel on Rentnik kohustatud hüvitama Eventechile antud vara turuhinnas,

11.6 vara kahjustumisel on Rentnik kohustatud hüvitama Eventechile vara remondikulud.

12. Rentnikul puudub õigus iseseisvalt teostada või tellida teistelt isikutelt Eventechi vara remonti.

13. Eventech OÜ-l on õigus

13.1 nõuda vara välja mistahes ebaseaduslikust valdusest,

13.2 nõuda rendiperioodi ennetähtaegset lõpetamist, kui ilmneb, et Rentnik on esitanud teadlikult väärinformatsiooni renti puudutavate asjaolude kohta.

14. Eventech OÜ-l on kohustus

14.1 koheselt teavitada Rentniku, kui pärast vara tagastamist tuvastatakse, et rendis olnud vara on muutunud kasutamiskõlbmatuks või on toimunud vara väärtuse tunduv vähenemine,

14.2 loobuda renditasu nõudest (kas osaliselt või täielikult) Rentniku kasuks, kui osutub, et Rentnikule välja antud vara oli (kas osaliselt või täielikult) kasutuskõlbmatu.

 

Võta meiega ühendust