Eventech OÜ renditingimused

1. Võttes rendile Eventech OÜ-le kuuluva vara, on Rentnik aktsepteerinud käesolevaid renditingimusi ning kõigis vaidlusküsimustes lähtutakse neist renditingimustest ning Eesti Vabariigi seadustest.

2. Vara rentimise aluseks on Eventechi rendipakkumine, milles on ära toodud renditava vara täpne loetelu, rendiperioodi pikkus ning maksumus.

3. Vara üleandmisel allkirjastavad Eventech OÜ esindaja ning Rentink mõlemapoolselt Eventechi rendipakkumise.

4. Rentnik on kohustatud tagastama vara hiljemalt pakkumises märgitud rendi-perioodi lõppemisele järgneval päeval enne kella 13:00. Vara on võimalik tagastada ainult Eventechi lahtiolekuaegadel, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

5. Juhul, kui Rentnik tagastab vara eelpool mainitud tähtajast hiljem, on Rentnik kohustatud tasuma ka tähtaega ületanud päevade eest.

6. Rentnikul on õigus nõuda oma rendipakkumise väljatrükki paberil või e-postiga.

 

7. Rentnik on kohustatud:

7.1 kasutama vara heaperemehelikult ning otstarbe kohaselt, mitte jätma vara järelvalveta,
7.2  tagastama vara puhastatult ja töökorras või vastasel juhul hüvitama Eventechile vara puhastamise ja seadistamise kulud
7.3 koheselt teavitama Eventech OÜ esindajat, kui rendile võetud vara osutub mittekorrasolevaks. Juhul, kui Rentniku poolt nimetatud rike osutub põhjendamatuks, on Rentnik siiski kohustatud tasuma rendi eest rendipakkumisest lähtuvalt,
7.4 koheselt teavitama rendileandjat, kui vara läheb kaotsi, kahjustub või hävineb,
7.5 vara kadumisel või hävinemisel on Rentnik kohustatud hüvitama Eventechile antud vara turuhinnas,
7.6 vara kahjustumisel on Rentnik kohustatud hüvitama Eventechile vara remondikulud.

 

8. Rentnikul puudub õigus:

8.1 anda Eventechi vara kolmandate osapoolte käsutusse,
8.2 iseseisvalt teostada või tellida teistelt isikutelt Eventechi vara remonti.

 

9. Eventech OÜ-l on õigus:

9.1 nõuda vara välja mistahes ebaseaduslikust valdusest,
9.2 nõuda lepingu ennetähtaegset lõpetamist, kui ilmneb, et Rentnik on esitanud teadlikult väärinformatsiooni renti puudutavate asjaolude kohta.

 

10. Eventech OÜ-l on kohustus:

10.1 koheselt teavitada Rentniku, kui pärast vara tagastamist tuvastatakse, et rendis olnud vara on muutunud kasutamiskõlbmatuks või on toimunud vara väärtuse tunduv vähenemine,
10.2 loobuda renditasu nõutest (kas osaliselt või täielikult) Rentniku kasuks, kui osutub, et Rentnikule välja antud vara oli (kas osaliselt või täielikult) kasutuskõlbmatu.

Võta meiega ühendust